Statut Matice hrvatskih sindikata

Na temelju odredbe članka 233. Zakona o radu (Narodne novine, broj 149/09 i 61/11), na 15. sjednici Malog vijeća Matice hrvatskih sindikata, održanoj 9. veljače 2012. u Zagrebu, usvojen je, a na temelju odredbe članka 172. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) na 11. redovnoj sjednici Malog vijeća Matice hrvatskih sindikata u VIII sazivu, održanoj 14. rujna 2017. godine te na 11. redovnoj sjednici Malog vijeća Matice hrvatskih sindikata u IX sazivu, održanoj 12. ožujka 2021. godine izmijenjen je

Statut Matice hrvatskih sindikata

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Matica hrvatskih sindikata (u daljnjem tekstu: Matica) samostalna je interesna udruga više razine u nju dobrovoljno udruženih sindikata koji prihvaćaju ovaj Statut.

Članak 2.

 1. Puni naziv Matice je: Matica hrvatskih sindikata.
 2. U međunarodnom komuniciranju Matica koristi naziv: MATICA – Association of Croatian Trade Unions.

Članak 3.

 1. Sjedište Matice je u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 4/II.
 2. Matica djeluje na području Republike Hrvatske.
 3. Matica je pravna osoba i samostalni je nositelj prava i obveza u pravnom prometu sukladno ovom Statutu i drugim aktima Matice.

Članak 4.

 1. Matica ima svoj znak, zastavu i pečat.
 2. Znak Matice je pčela s naočalama, a boje Matice su žuta i crna.
 3. Zastava Matice je žute boje. U sredini zastave smješten je znak Matice ispod kojega je puni naziv Matice crnim slovima.
 4. Matica ima pečat okruglog oblika sa sljedećim tekstom: MATICA HRVATSKIH SINDIKATA, ZAGREB i u sredini znak Matice.
 1. CILJEVI, NAČELA I POSLOVI

Članak 5.

 1. Ciljevi Matice su:
  • sudjelovanje u socijalnom dijalogu, izgradnja socijalnog partnerstva i unapređenje tripartitnih konzultacija u zemlji u funkciji unapređenja materijalnih i socijalnih interesa članova sindikata Matice te zaključivanje kolektivnih ugovora na temelju ovlaštenja pojedinih sindikata;
  • zaštita i unapređenje radnih i sindikalnih prava i sloboda;
  • zalaganje za poštivanje ljudskih prava, pravne države, pluralističke demokracije i slobodnog tržišta kao okvira bez kojeg nije moguće slobodno sindikalno djelovanje, kao i podrška unapređenju istih;
  • zaštita članova sindikata u domeni radnopravnih odnosa;
  • zalaganje za sveukupni razvoj gospodarstva kao temeljna pretpostavka cjelokupnog društvenog razvoja zemlje;
  • promicanje obrazovanja, znanosti, socijalne sigurnosti i zdravstvene zaštite;
  • unapređenje svestranog razvoja javnih i državnih službi.

Članak 6.

 1. Temeljna načela djelovanja Matice su:
  • neovisnost od poslodavaca i njihovih udruga, države i političkih stranaka;
  • tarifna autonomija svakog sindikata u odnosu na Maticu i sindikate u njoj;
  • samostalnost svakog sindikata osim u zajednički dogovorenim poslovima koji su predviđeni ovim Statutom;
  • demokratski odnosi i unutarnji ustroj kako Matice u cjelini tako i svakog sindikata člana Matice;
  • solidarnost među sindikatima i članovima sindikata;
  • poštivanje odredaba ovog Statuta;
  • dobrovoljnost učlanjenja i iščlanjenja u i iz Matice;
  • uzajamni odnosi utemeljeni na poslovnoj moralnosti, iskrenosti i poštenju, toleranciji i kolegijalnosti, principijelnosti i provođenju dogovorenog;
  • čuvanje tajnosti informacija vezanih za Maticu čije bi iznošenje pred trećim osobama štetilo Matici i njenim sindikatima ili otežalo provođenje dogovorene politike.

Članak 7.

 1. Poslovi Matice su:
  • utvrđivanje zajedničkih stajališta vezano za socijalno-gospodarska, radna, sindikalno-politička i druga pitanja te njihovo zastupanje pred Vladom RH, drugim državnim tijelima, tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, sindikatima i sindikalnim središnjicama, poslodavcima i udrugama poslodavaca te u javnosti;
  • zalaganje za plaće i materijalna prava koordiniranim aktivnostima, kolektivnim pregovaranjem, udruženim pritiskom i solidarnim aktivnostima kada je to dogovoreno u interesu svih ili većine sindikata udruženih u Maticu;
  • podržavanje pojedinih sindikata u njihovom kolektivnom pregovaranju i drugim aktivnostima, ako ne proturječe politici Matice i interesima njenih sindikata;
  • sudjelovanje u izradi novih propisa i socijalnih programa radom u tripartitnim tijelima i bipartitnim dogovaranjima;
  • izrade stručnih analiza potrebnih za rad Matice u zajedničkim poslovima;
  • pružanje pravne i druge stručne potpore udruženim sindikatima sukladno mogućnostima Matice;
  • zajedničko nastupanje u javnosti i zajednički informativni poslovi, a po potrebi izdavanje stalnog ili povremenog glasila;
  • posredovanje u rješavanju spornih pitanja između sindikata;
  • ugovaranje popusta pri kupnji i drugih pogodnosti za članove sindikata udruženih u Maticu;
  • drugi poslovi za koje postoji interes svih ili većine sindikata Matice.

Članak 8.

 1. Matica može osnovati i organizirati:
  • zajedničke stručne službe;
  • vlastito trgovačko društvo, štednu blagajnu ili zadrugu, mirovinski fond i druge pravne osobe.

III. ČLANSTVO – PRAVA I OBVEZE – UČLANJENJE I IŠČLANJENJE

Članak 9.

 1. Članovi Matice mogu biti sindikati registrirani u Republici Hrvatskoj.
 2. Prava i obveze članova pojedinih sindikata učlanjenih u Maticu ne mogu se temeljiti na nacionalnim, vjerskim, političkim, rasnim, spolnim i inim razlikama.

Članak 10.

 1. Sukladno odredbama ovog Statuta, sindikati učlanjeni u Maticu i njihovi članovi imaju pravo:
  • sudjelovati u izboru tijela Matice;
  • sudjelovati u radu, odlučivanju, upravljanju i nadzoru u Matici putem izbora svojih predstavnika u tijela Matice;
  • biti informirani o radu tijela Matice;
  • biti zastupani u tripartitnim i bipartitnim tijelima na nacionalnoj i nižoj razini;
  • korištenja svih pogodnosti koje Matica ugovori ili organizira za svoje članove;
  • na pravnu pomoć i drugu stručnu potporu sukladno mogućnostima Matice.

Članak 11.

 1. Obveze sindikata učlanjenih u Maticu i njihovih članova sukladno ovom Statutu su:
  • ispunjavati obveze utvrđene ovim Statutom, politikom, planovima, programima aktivnosti i drugim aktima Matice;
  • provoditi odluke, zaključke i naputke tijela Matice u skladu s odredbama ovog Statuta;
  • dostavljati podatke i informacije na zahtjev tijela Matice;
  • snositi troškove rada Matice i redovito plaćati članarinu Matici.
 1. Učlanjenje u Maticu

Članak 12.

 1. U Maticu se mogu učlaniti sindikati pod uvjetom:
  • da podnesu zahtjev za prijem u članstvo;
  • da daju pisanu izjavu o prihvaćanju ovog Statuta i drugih akata Matice.
 2. Uz zahtjev za prijem u članstvo obvezno se mora priložiti i:
  • odluka o učlanjenju u Maticu donesena od strane nadležnog tijela sindikata,
  • rješenje o registraciji sindikata,
  • podatak o broju članova sindikata.

Članak 13.

 1. Odluku o prijemu sindikata u Maticu donosi Malo vijeće Matice dvotrećinskom većinom ukupnih glasova.

Članak 14.

 1. Sindikati mogu u radu Matice sudjelovati i u ulozi promatrača, o čemu odluku donosi Malo vijeće Matice dvotrećinskom većinom prisutnih glasova.
 2. Jedan predstavnik sindikata – promatrača može sudjelovati na sastancima Malog i Velikog vijeća Matice, ali bez prava odlučivanja.
 3. Na zahtjev jednog sindikata – člana Matice, predsjednik Matice može donijeti odluku da na određenom sastanku ili dijelu sastanka Malog i Velikog vijeća sudjeluju samo predstavnici sindikata članova.
 4. Svojstvo promatrača može trajati najdulje godinu dana.
 5. Nakon prestanka svojstva promatrača, o prijemu sindikata u Maticu odlučuje Malo vijeće pod uvjetima propisanim u članku 12. i 13. ovog Statuta.
 1. Iščlanjenje, suspenzija i isključenje

Članak 15.

 1. Svaki sindikat može se iščlaniti iz Matice na temelju odluke svog nadležnog tijela.
 2. Prije odluke o iščlanjenju sindikat je dužan raspraviti razloge iščlanjenja prvo na tijelima Matice, zatim i u svom nadležnom tijelu koje je ovlašteno donositi odluke o iščlanjenju, a u prisutnosti čelnika Matice ili osoba po njegovu ovlaštenju.
 3. Odluku o iščlanjenju iz Matice sindikat je obvezan dostaviti Malom vijeću Matice u pisanom obliku.
 4. Sindikat koji se iščlanio iz Matice dužan je u roku od dva mjeseca podmiriti sve svoje financijske obveze prema Matici, računajući od dana stupanja na snagu odluke o iščlanjenju.
 5. Sindikat u svojoj odluci o iščlanjenju iz Matice može odrediti istupni rok koji ne može biti duži od četiri mjeseca, a koji se ne smatra rokom iz prethodnog stavka.

Članak 16.

 1. Članstvo svakog sindikata u Matici može se suspendirati zbog kršenja Statuta, djelovanja suprotnog ciljevima i načelima Matice odnosno nepoštivanja obvezujućih odluka Matice.
 2. Članstvo se može suspendirati u cijelosti ili samo u dijelu prava, a na određeno vrijeme koje ne može biti dulje od 6 mjeseci, u kojem roku se mora održati sjednica Članskoga vijeća.
 3. Sindikatu koji bez prethodne suglasnosti Malog vijeća ne uplati članarinu Matici tri mjeseca uzastopno mogu se do ispunjenja obveza, a najduže na 3 mjeseca, suspendirati njegova prava upravljanja i nadzora u tijelima Matice. Ako sindikat u navedenom roku nije podmirio svoje obveze niti je Malo vijeće donijelo neku drugu odluku, pokreće se postupak isključenja iz Matice.
 4. Odluku o suspenziji donosi Malo vijeće Matice s natpolovičnom većinom ukupnih glasova.

Članak 17.

 1. Za vrijeme suspenzije članstva u cijelosti sindikat nema obvezu plaćanja članarine Matici.
 2. Suspenzija uključuje i suspenziju članstva u povjerenstvima, radnim skupinama, odborima, vijećima i drugim tijelima u koja su predstavnici suspendiranog sindikata imenovani kao predstavnici Matice ili kao predstavnici sindikata temeljem članstva u Matici.
 3. Za vrijeme suspenzije članstva u dijelu prava sindikat ima obvezu plaćanja članarine Matici u punom iznosu utvrđene mjesečne članarine.
 4. Na pitanja suspenzije iz prethodnih stavaka primjenjuje se isključivo članak 16. ovog Statuta, što isključuje primjenu članka 25., 26. i 39. ovog Statuta te primjenu drugih odredaba ovog Statuta koji bi proturječili odluci o suspenziji.

Članak 18.

 1. Sindikat se može isključiti iz Matice zbog kršenja Statuta, djelovanja suprotnog ciljevima i načelima Matice odnosno nepoštivanja obvezujućih odluka Matice.
 2. Odluku o isključenju donosi Malo vijeće Matice uz ispunjavanje dva uvjeta:
  • natpolovična većina ukupnih glasova i
  • dvotrećinska većina ukupnih glasova ne računajući glasove sindikata koji se isključuje.
 3. Sindikat koji je isključen iz članstva Matice dužan je podmiriti sve svoje zaostale obveze u roku od dva mjeseca računajući od dana stupanja na snagu odluke o isključenju.

Članak 19.

 1. Protiv odluke o suspenziji odnosno isključenju iz članstva sindikat može podnijeti prigovor Malom vijeću Matice u roku od 15 dana od dana dostave odluke.
 2. O zaprimljenom prigovoru Malo vijeće odlučuje na prvom narednom sastanku.
 1. ORGANIZACIJA

Članak 20.

 1. Matica ima sljedeća stalna tijela:
  1. Veliko vijeće
  2. Malo vijeće
  3. Predsjedništvo
  4. Predsjednika i potpredsjednike Matice
  5. Člansko vijeće
  6. Nadzorni odbor
 2. Veliko vijeće i Malo vijeće mogu osnovati druga stalna i privremena tijela i odbore.
 3. Matica može održavati i Sabor Matice.
 1. Sabor Matice

Članak 21.

 1. Sabor je manifestacijsko i konzultativno tijelo Matice.

Članak 22.

 1. Sabor može:
  • zauzimati stavove, donositi rezolucije i deklaracije povodom važnijih pojava, događaja, akcija, zahtjeva i inicijativa, a može se sazvati radi manifestacijskih, upozoravajućih, apelirajućih i konzultativnih razloga,
  • razmatrati dugoročnu politiku i strategiju Matice,
  • razmatrati odluku o zajedničkom štrajku sindikata Matice

Članak 23.

 1. Sabor saziva Malo vijeće ili Veliko vijeće Matice.
 2. Sabor se saziva po potrebi.
 3. Na Sabor se pozivaju sindikalni povjerenici svih sindikata udruženih u Maticu po kriteriju koji donosi Malo vijeće.
 4. Svaki član Sabora ima jedan glas.
 5. Sabor donosi odluke većinom glasova prisutnih predstavnika sindikata.
 1. Veliko vijeće

Članak 24.

 1. Veliko vijeće Matice čine predstavnici svih sindikata učlanjenih u Maticu te predsjednik Matice.
 2. Svaki sindikat imenuje u Veliko vijeće toliko članova koliko u Matici ima glasova.
 3. Svaki član Velikog vijeća ima jedan glas.
 4. Svaki član Velikog vijeća izabran je kao stalni član koji u radu Velikog vijeća nema pravo na zamjenu.
 5. Mandat članova Velikog vijeća iznosi tri godine.
 6. Svaki sindikat ima pravo i obvezu imenovati drugog stalnog člana u Veliko vijeće na mjesto svog člana kojem prestane članstvo u Velikom vijeću tijekom trogodišnjeg mandata.

Članak 25.

 1. Veliko vijeće mora se sastati najmanje jednom godišnje.
 2. Sastanak Velikog vijeća može sazvati svojom odlukom Veliko vijeće, Malo vijeće ili predsjednik Matice.

Članak 26.

 1. Veliko vijeće:
  • utvrđuje opću politiku Matice i predlaže strategiju njezinog djelovanja;
  • usvaja financijski izvještaj i izvještaj o radu Matice i pojedinih tijela Matice;
  • potvrđuje Statut i njegove izmjene i dopune koje je donijelo Malo vijeće, pri čemu su odredbe koje ne budu potvrđene pobojne;
  • može razmatrati pitanja iz djelokruga tijela Matice i predlaže rješenja;
  • odlučuje u slučaju kada je predsjednik uložio veto na odluku Malog vijeća;
  • može odlučivati o štrajku, u kojem slučaju njegova odluka obvezuje sve sindikate na izjašnjavanje u skladu sa svojim statutima;
  • bira predsjednika Matice, Člansko vijeće i Nadzorni odbor;
  • odlučuje o suspenziji i opozivu predsjednika Matice;
  • odlučuje o drugim pitanjima iz ovog Statuta koja su u nadležnosti Velikog vijeća ili se po smislu stvari podrazumijeva da se nalaze u djelokrugu Velikog vijeća.
 2. U slučaju spora nadležnosti između Velikog vijeća i drugih tijela Matice, vezano za ovlasti iz ovog Statuta, prvenstvo ima Veliko vijeće.
 3. U slučaju izvanrednih okolnosti kao što su elementarne nepogode (potres, poplava…),  epidemija, rat i sl., tijekom kojih se Veliko vijeće ne može sastati, ovlasti Velikog vijeća za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti preuzima Malo vijeće, a ako se ni Malo vijeće ne može sastati ovlasti preuzima predsjednik Matice.
 4. Procjenu okolnosti iz prethodnog stavka donosi Malo vijeće, a ako se ono ne može sastati, tada predsjednik Matice u konzultaciji sa zamjenikom predsjednika.
 1. Malo vijeće

Članak 27.

 1. Malo vijeće Matice obavezno čine:
  • čelnici sindikata udruženih u Maticu kao osobe ovlaštene za zastupanje svojih sindikata, a u slučaju njihove spriječenosti, kao punopravni članovi, zamjenjuju ih njihovi unaprijed imenovani zamjenici;
  • čelnici Matice izabrani na Velikom vijeću Matice i to predsjednik i glavni tajnik Matice.
 2. Zamjenike čelnika iz stavka 1. alineje 1. ovog članka imenuju sami sindikati i to iz redova svojih članova Velikog vijeća Matice, koji u njihovim sindikatima imaju istaknutija zaduženja (potpredsjednici, zamjenici predsjednika, čelni ljudi izvršnih ili predstavničkih tijela, glavni i politički tajnici i tome slično).
 3. Malo vijeće može odlučiti da uz čelnika nekih većih sindikata na sastancima mogu stalno sudjelovati i njihovi zamjenici.
 4. Pravo glasa u Malom vijeću imaju čelnici sindikata, a njihovi zamjenici samo u slučaju odsutnosti čelnika sukladno članku 50. ovoga Statuta.
 5. Pravo glasa u Malom vijeću ima i predsjednik Matice ako nije čelnik svoga sindikata, u kojem slučaju mu pripada jedan glas neovisno o broju glasova sindikata iz kojeg dolazi.

Članak 28.

 1. Malo vijeće je središnje političko i upravno-izvršno tijelo Matice koje ima sljedeće nadležnosti:
  • vodi politiku te utvrđuje i razrađuje strategiju Matice sukladno odlukama i prijedlozima Velikog vijeća;
  • donosi i usvaja Statut Matice, izmjene i dopune Statuta, statutarne odluke i tumačenja Statuta;
  • donosi odluke o ciljevima, načinu i sredstvima zajedničke sindikalne borbe;
  • odlučuje o udruživanju s nekom drugom sindikalnom središnjicom u zemlji ili inozemstvu;
  • odlučuje o štrajku Matice kao cjeline i predlaže Matici i njenim sindikatima donošenje odluke o štrajku;
  • vodi i upravlja radom Matice;
  • odlučuje o primitku novih sindikata u Maticu;
  • donosi odluke o suspenziji i isključenju;
  • donosi financijske odluke i upravlja imovinom Matice;
  • bira potpredsjednike i zamjenika predsjednika Matice i odlučuje o njihovoj suspenziji i opozivu;
  • utvrđuje način financiranja Matice i donosi odluku o visini članarine u Matici;
  • može donositi i usvajati odluke, pravilnike i poslovnike o pitanjima organizacije, procedure i nadležnosti koja nisu uređena ovim Statutom;
  • donosi druge odluke i akte određene ovim Statutom;
  • donosi odluke o svim pitanjima koja ovim Statutom nisu riješena.
 2. Malo vijeće za svoj rad odgovara Velikom vijeću.

 

Članak 29.

 1. Malo vijeće može na predsjednika Matice ili na Predsjedništvo prenijeti neke od svojih ovlasti.

Članak 30.

 1. Malo vijeće se redovito sastaje jednom u dva mjeseca, a po potrebi i češće.
 2. Malo vijeće saziva predsjednik Matice na svoju inicijativu, na inicijativu bilo kojeg od sindikata članova Matice ili pak na zahtjev bilo kojeg tijela Matice u roku koji je svrhovit razlogu zbog kojeg se traži sazivanje sastanka, ali ne duljem od deset dana.
 3. Ako predsjednik ne sazove sastanak Malog vijeća u predviđenom roku, sastanak može sazvati član Malog vijeća koji ga je inicirao.

Članak 31.

 1. Malo vijeće svoje odluke donosi većinom prisutnih glasova, ako za pojedini slučaj ovim Statutom nije drukčije određeno.
 2. Odluke o usvajanju Statuta, usvajanju izmjena i dopuna Statuta, financijske izvještaje i druge bitne odluke Malo vijeće donosi većinom ukupnih glasova.
 3. O važnosti odluke u smislu prethodnog stavka odlučuje Malo vijeće većinom prisutnih glasova.
 4. Predsjednik Matice ima pravo uložiti veto na neku od odluka Malog vijeća do kraja prvog sljedećeg radnog dana od donošenja odluke, ako je ona protivna zakonu, ako je izvan politike i strategije koju je usvojilo Veliko vijeće, ako je protivna odredbama i načelima ovog Statuta ili ako se radi o odluci koja bi izrazito štetila Matici kao cjelini.
 5. Predsjednik Matice ne može uložiti veto na tumačenje akata koje donosi Malo vijeće.
 6. U slučaju da predsjednik Matice uloži veto, radi donošenja konačne odluke Malo vijeće mora sazvati sastanak Velikog vijeća. Sastanak Velikog vijeća mora se održati u roku od trideset dana od dana kada je uložen veto.
 7. Ako Veliko vijeće odluči u korist Malog vijeća i time poništi veto predsjednika, na zahtjev bilo kojeg sindikata člana Matice Veliko vijeće mora na istoj sjednici pokrenuti tajno glasovanje o opozivu predsjednika Matice.

Članak 32.

 1. Radi priprema odluka, izrade analiza i prijedloga politike i aktivnosti Matice, Malo vijeće po potrebi može osnivati radna tijela (odbori ili povjerenstva).
 2. Radna tijela iz prethodnog stavka su savjetodavna tijela Malog vijeća.
 3. Članove radnih tijela imenuje Malo vijeće iz redova članova Matice i/ili iz redova stručnjaka za određena područja izvan Matice.
 4. U radu svih radnih tijela mogu kao članovi sudjelovati predsjednik, zamjenik predsjednika i glavni tajnik Matice.
 5. Ako predsjednik Matice ne sudjeluje u radu radnog tijela, radno tijelo ima predsjedavajućeg prema dogovoru članova tijela.
 6. Sastav, način rada i ovlaštenja radnih tijela utvrđuje se odlukom Malog vijeća.
 1. Predsjedništvo

Članak 33.

 1. Predsjedništvo Matice čine predsjednik, zamjenik predsjednika i potpredsjednici Matice.
 2. Predsjedništvo se sastaje po potrebi.
 3. Predsjedništvo saziva predsjednik Matice na svoju inicijativu ili na inicijativu bilo kojeg člana Predsjedništva, u roku koji je svrhovit razlogu zbog kojeg se traži sazivanje sastanka.
 4. Predsjedništvo je izvršno i savjetodavno tijelo predsjednika, koje ima sljedeće ovlasti:
  • donosi i provodi odluke Malog vijeća po njegovom izričitom ovlaštenju;
  • na inicijativu predsjednika može donositi i druge odluke iz nadležnosti Malog vijeća ako se radi o hitnim pitanjima kada za sazivanje Malog vijeća nema vremena ili njegovo sazivanje nije svrhovito, pri čemu se sve tako donesene odluke Predsjedništva moraju naknadno potvrditi na Malom vijeću;
  • pomaže predsjedniku i predstavnicima Matice u razmatranju pitanja iz područja socijalnog dijaloga i partnerstva te drugim sindikalno-političkim pitanjima;
  • može poništiti i izmijeniti neku odluku predsjednika za koju ima pravovremeno saznanje.
 5. Svaki član Predsjedništva ima jedan glas, odlučuje se običnom većinom, a u slučaju da su glasovi jednako podijeljeni odlučuje predsjednik Matice.
 1. Predsjednik i potpredsjednici

Članak 34.

 1. Predsjednika Matice bira između svojih članova Veliko vijeće Matice na razdoblje od 3 godine.
 2. Predsjednik Matice:
  • zastupa i predstavlja Maticu;
  • donosi odluke i provodi sindikalnu politiku u okviru smjernica Malog vijeća, strategije i politike Velikog vijeća i statutarnih ciljeva Matice;
  • vodi brigu o poštivanju Statuta Matice i o provođenju obvezujućih odluka Predsjedništva, Malog vijeća te Velikog vijeća i Sabora Matice;
  • upravlja radom Predsjedništva, Malog vijeća i Velikog vijeća, priprema, organizira i vodi sastanke Predsjedništva, Malog vijeća, Velikog vijeća i Sabora Matice;
  • donosi financijske odluke u okviru generalnog ovlaštenja Malog vijeća;
  • koordinira i nadzire rad Tajništva Matice;
  • nakon konzultacija s ravnateljem Tajništva Matice zaključuje i otkazuje ugovore o radu zaposlenika u Matici i donosi odluke vezane za ostvarivanje njihovih prava i obveza iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom;
  • donosi sve druge odluke u hitnim okolnostima ili kada sazivanje tijela Matice nije svrhovito.
 3. Predsjednik može prenijeti dio svojih ovlasti na zamjenika predsjednika i na glavnog tajnika.

Članak 35.

 1. Matica ima najmanje jednoga i najviše četiri potpredsjednika.
 2. Broj potpredsjednika i područje djelokruga rada potpredsjednika određuje Malo vijeće.
 3. Potpredsjednike bira Malo vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od 3 godine iz redova članova Malog vijeća.

Članak 36.

 1. Matica ima zamjenika predsjednika.
 2. Zamjenika predsjednika bira Malo vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od 3 godine iz redova potpredsjednika Matice.
 3. Zamjenik predsjednika ne može biti iz istog sindikata iz kojega je predsjednik Matice.
 4. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Matice za vrijeme njegove odsutnosti, a kao član Predsjedništva pomaže u radu predsjedniku.
 5. Malo vijeće pobliže određuje uvjete pod kojima zamjenik zamjenjuje predsjednika Matice.

Glavni tajnik i Tajništvo Matice

Članak 37.

 1. Veliko vijeće može izabrati glavnog tajnika Matice koji sudjeluje u radu Malog vijeća bez prava glasa osim ako nije imenovan u Malo vijeće kao predstavnik svoga sindikata sukladno članku 27. ovog Statuta.
 2. Mandat glavnog tajnika traje najviše 3 godine, do kraja mandatnog razdoblja predsjednika Matice.
 3. Ako mandat glavnog tajnika prestane prije njegova isteka, novog glavnog tajnika može izabrati Malo vijeće do narednog sastanka Velikog vijeća.
 4. Ovlasti, prava i obveze glavnog tajnika određuje Malo vijeće.

Članak 38.

 1. Tajništvo Matice obavlja stručne, administrativne, tehničke, opće i druge poslove.
 2. Radom Tajništva ravna glavni tajnik Matice.
 3. Rad i ustroj Tajništva Matice uređuje se Pravilnikom koji na prijedlog predsjednika i glavnog tajnika Matice donosi Malo vijeće.
 4. Zaposlenici u Tajništvu Matice, prema vlastitom izboru mogu biti članovi jednog od sindikata učlanjenog u Maticu.

 

 

 

Smjenjivanje i suspenzija čelnika

Članak 39.

 1. Veliko vijeće može smijeniti predsjednika prije isteka mandata zbog kršenja odredaba ovog Statuta, nepoštivanja odluka Predsjedništva, Malog vijeća te obvezujućih odluka Velikog vijeća i Sabora Matice, te zbog prekoračenja i zlouporabe ovlaštenja.
 2. Odluku o smjeni predsjednika Veliko vijeće donosi natpolovičnom većinom ukupnih glasova.
 3. Malo vijeće može smijeniti zamjenika predsjednika i potpredsjednika prije isteka mandata zbog kršenja odredaba ovog Statuta, nepoštivanja odluka Predsjedništva, Malog vijeća te obvezujućih odluka Velikog vijeća i Sabora Matice, te zbog prekoračenja i zlouporabe ovlaštenja.
 4. Odluku o smjeni zamjenika predsjednika i potpredsjednika Malo vijeće donosi natpolovičnom većinom ukupnih glasova.
 5. Malo vijeće može suspendirati predsjednika na najviše 30 dana, u kojem roku se mora održati Veliko vijeće Matice, koje će odlučiti o njegovoj suspenziji, odnosno smjeni.
 6. Malo vijeća može suspendirati zamjenika predsjednika i potpredsjednika na najviše 30 dana, u kojem roku se mora održati Malo vijeće Matice, koje će odlučiti o njegovoj suspenziji, odnosno smjeni.
 7. U slučaju suspenzije predsjednika Matice, zamjenik predsjednika stupa na mjesto vršitelja dužnosti predsjednika Matice do sastanka Velikog vijeća.
 8. Malo vijeće može suspendirati člana Malog vijeća na najviše 30 dana, u kojem roku se mora održati zajednička sjednica središnjeg političkog tijela sindikata čiji je suspendirani član predstavnik i predstavnika Malog vijeća Matice. Za vrijeme suspenzije člana Malog vijeća, sindikat čiji je član suspendiran u Malom vijeću predstavlja njegov unaprijed imenovani zamjenik.
 9. Suspenzija predsjednika, zamjenika predsjednika, potpredsjednika i člana Malog vijeća Matice uključuje i suspenziju njihovog članstva u povjerenstvima, radnim skupinama, odborima, vijećima i drugim tijelima u koja su imenovani kao predstavnici Matice ili kao predstavnici sindikata temeljem članstva u Matici.
 1. Člansko vijeće

Članak 40.

 1. Člansko vijeće temeljem ovlaštenja Malog ili Velikog vijeća Matice:
  • rješava sporove između pojedinih sindikata;
  • može rješavati i druge sporove u Matici;
  • može obavljati druge odgovarajuće zadaće sukladno dobivenim ovlaštenjima.

Članak 41.

 1. Člansko vijeće ima pet članova.
 2. Članove Članskog vijeća bira Veliko vijeće, na vrijeme od tri godine.
 3. Članovi Članskog vijeća ne mogu biti članovi Malog vijeća, a svi moraju biti iz različitih sindikata.
 4. Člansko vijeće ima prvovijećnika i zamjenika prvovijećnika.
 5. Veliko vijeće može smijeniti pojedine članove Članskog vijeća iz razloga navedenih u članku 39. ovog Statuta te zbog njihove neaktivnosti.

Članak 42.

 1. Sastanke Članskog vijeća saziva, priprema i vodi prvovijećnik, kojeg imenuje Malo vijeće Matice između članova Članskog vijeća.
 2. Za prvovijećnika se imenuje najstariji član Članskog vijeća.
 3. Predsjednik Matice ima pravo sazvati Člansko vijeće.
 4. U Članskom vijeću svaki član ima jedan glas, a odlučuje se običnom većinom glasova.
 5. Prilikom odlučivanja o sporu između pojedinih sindikata, članovi Članskog vijeća iz sindikata koji su u sporu nemaju pravo glasa.
 6. U slučaju neriješenog ishoda glasovanja o sporu, odlučuje glas prvovijećnika odnosno zamjenika prvovijećnika. Ako odluka ni tada ne bude donesena, odlučuje glas sljedećeg najstarijeg člana Članskog vijeća.
 1. Nadzorni odbor

Članak 43.

 1. Nadzorni odbor ima pet članova, a izabire ga Veliko vijeće iz svojih redova na mandat od tri godine.
 2. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Malog vijeća.

Članak 44.

 1. Nadzorni odbor ima prvog nadzornika, koji rukovodi radom Odbora, a koji ne može biti iz istog sindikata iz kojeg je predsjednik Matice.
 2. Prvog nadzornika određuje Veliko vijeće prema broju dobivenih glasova na izborima, uz uvažavanje zahtjeva iz prethodnog stavka.

Članak 45.

 1. Nadzorni odbor nadzire način trošenja udruženih sredstava te poštivanje Statuta i obvezujućih odluka tijela Matice.
 2. Nadzorni odbor podnosi izvještaj Velikom vijeću.
 3. Na sastancima Nadzornog odbora nije dopušteno prisustvo članova Malog vijeća, osim po pozivu Nadzornog odbora.

RESORI MATICE

Članak 46.

 1. Matica može imati odjele prema srodnim skupinama djelatnosti, a statutarnu odluku o njihovom ustrojavanju i drugim organizacijskim pitanjima donosi Malo vijeće.
 2. Na čelu odjela nalaze se predsjednici odjela.
 3. Predsjednika odjela samostalno biraju sindikati članovi odjela iz redova svojih članova Malog vijeća.
 4. Odjeli nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 47.

 1. Odjeli Matice mogu imati Sabor, Veliko vijeće i Malo vijeće odjela.
 2. Tijela odjela sačinjavaju oni isti predstavnici koji su već izabrani kao članovi analognih tijela Matice, čime su sva ili dio tijela odjela već sastavni dio odgovarajućih tijela Matice.
 3. Takva tijela mogu se proširiti prema potrebi, sukladno volji sindikata članova odjela.

Članak 48.

 1. Ovaj Statut u svojim odredbama analogno se primjenjuje i vrijedi za djelovanje samog odjela, osim u onim specifičnim odredbama kada ta primjena nije moguća, ili u onim odredbama koje se odnose isključivo na djelovanje Matice u cjelini.
 2. U slučaju potrebe, preciznija razrada djelovanja odjela može se propisati pravilnikom koji usvaja Malo vijeće odjela.

Članak 49.

 1. Odjel donosi odluke o svim pitanjima značajnim za svoju skupinu djelatnosti i nastupa samostalno i u javnosti i u djelovanju.
 2. Odjel može financirati svoje aktivnosti iz zajedničkih sredstava Matice samo ako njegovo parcijalno zauzimanje koristi probitku svih sindikata članova Matice, o čemu odluku donosi Malo vijeće Matice.
 1. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Članak 50.

 1. Svaki sindikat – član Matice ima u Matici pravo na određeni broj glasova prema broju članova koji plaćaju članarinu, a prema sljedećim kriterijima:
  • do 500 članova – 1 glas
  • do 1000 članova – 2 glasa
  • iznad 1000 članova na svakih započetih 1000 članova – 1 glas
  • iznad 15000 članova na svakih započetih 2000 članova – 1 glas
  • iznad 31000 članova na svakih započetih 3000 članova – 1 glas

 

Članak 51.

 1. Sastanak svih tijela Matice može se održati ako postoji kvorum, tj. više od polovice ukupnog broja glasova tijela.

 

Članak 52.

 1. Na sastancima svih tijela Matice obavezno se vodi zapisnik i verificira zapisnik s prošle sjednice.

Članak 53.

 1. Sva tijela Matice odluke donose većinom prisutnih glasova, osim u slučajevima za koje je ovim Statutom propisano drugačije.
 2. Ako je glasovanje o nekom pitanju neriješeno, tada odlučuje glas predsjednika tog tijela.
 3. Odluke se u pravilu donose javnim glasovanjem, a po potrebi i tajnim glasovanjem.
 4. Izbori se u pravilu odvijaju tajnim glasovanjem.
 5. Veliko vijeće može raditi i po odborima, u kojem slučaju svaki član odbora ima po jedan glas.
 1. SINDIKALNA SOLIDARNOST, PREGOVARANJE I ŠTRAJK

Članak 54.

 1. Odluke o štrajku i drugim oblicima prosvjednih aktivnosti, kao i o zajedničkom nastupu pri kolektivnom pregovaranju, pri zaštiti važenja kolektivnog ugovora ili prilikom iskazivanja sindikalne solidarnosti poželjno je donijeti konsenzusom.
 2. U slučaju da konsenzus nije moguće postići, odluke iz prethodnog stavka donose se 2/3 većinom prisutnih glasova, s time da u tom slučaju takva odluka obvezuje samo one sindikate koji su za nju glasovali.
 3. Ako za odluke iz stavka 1. ovoga članka glasuje manje od 2/3 prisutnih glasova, one nisu usvojene u ime Matice. Takve odluke svaki sindikat član Matice, kao i svaki odjel Matice može provesti samo u svoje ime i za svoj račun.
 4. Odluka donesena u ime Matice obvezuje svaki sindikat da provede postupak odlučivanja o štrajku u skladu sa svojim statutom.

Članak 55.

 1. Sindikalna solidarnost iskazuje se javnim priopćenjima, solidarnim štrajkom te na drugi odgovarajući način.
 2. Odluka o sindikalnoj solidarnosti može se donijeti:
  • zbog pregovora o kolektivnom ugovoru odnosno plaćama i uvjetima rada,
  • zbog podrške jednom od sindikata oko kolektivnog ugovora,
  • zbog kršenja demokratskih, sindikalnih, radnih i ljudskih prava članova sindikata Matice ili zbog narušavanja sindikalnih sloboda,
  • zbog neispunjavanja odredaba kolektivnog ugovora,
  • zbog drugih gospodarskih i socijalnih interesa.

 

 

 

VII. FINANCIRANJE

Članak 56.

 1. Za podmirenje redovnih izdataka Matice svaki sindikat plaća Matici mjesečnu članarinu razmjerno broju svojih članova.
 2. Razmjerno broju članova sindikata podmiruju se i izvanredni, zajednički ili posebni izdaci Matice.
 3. U participaciji izdataka iz stavka 2. ovog članka uračunavaju se sredstva i usluge dane odnosno pružene Matici.
 4. O visini i načinu doprinosa odlučuje Malo vijeće.

VIII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 57.

 1. Rokovi određeni ovim Statutom ne teku u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza te u razdoblju od 25. prosinca do 07. siječnja.
 2. Prekid rokova iz prethodnog stavka ne utječe na trajanje istupnog roka iz članka 15. stavka 5. ovog Statuta.

Članak 58.

 1. Matica hrvatskih sindikata osnovana je kao Matica hrvatskih sindikata javnih djelatnika 27. veljače 1993.
 2. Matica hrvatskih sindikata se smatra pravnim slijednikom sindikata javnih djelatnosti koji su bili učlanjeni u Savez sindikata Hrvatske.
 3. Matica polaže pravo na odgovarajući udio u imovini bivšeg Saveza sindikata Hrvatske.

Članak 59.

 1. Matica prestaje s radom ako tako odluči Veliko vijeće dvotrećinskom većinom ukupnih glasova.

Članak 60.

 1. U slučaju prestanka djelovanja Matice, nakon izvršenih obveza prema trećima, financijska imovina Matice prikupljena iz članarine daje se za društveno-korisne i humanitarne svrhe, imovina Matice stečena posebnim ulaganjima dijeli se sindikatima – članovima Matice razmjerno visini njihovih ulaganja u tu imovinu, a arhivski materijal se predaje Hrvatskom državnom arhivu.
 2. Pravni slijednici Matice su sindikati koji su u trenutku prestanka djelovanja Matice bili njeni članovi i preuzimaju sva prava i obveze Matice.

Članak 61.

 1. Usvajanjem ovoga Statuta prestaje važiti Statut Matice hrvatskih sindikata od 10. srpnja 2008. godine te njegove naknadne izmjene i dopune.
 2. Sve odluke Glavnog vijeća Matice hrvatskih sindikata javnih i državnih službi smatraju se od usvajanja ovoga Statuta odlukama Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata, a sve odluke Predsjedništva smatraju se odlukama Maloga vijeća.

Članak 62.

 1. Članovi tijela Matice ostaju članovi tijela do kraja mandata na koji su izabrani.
 2. Dodatne članove Članskog i Nadzornog vijeća izabrat će Veliko vijeće na svojoj prvoj idućoj redovnoj sjednici, na rok do isteka mandata tih tijela.
 3. Potpredsjednike i zamjenika predsjednika Matice izabrat će Malo vijeće najkasnije 60 dana od usvajanja ovog Statuta, na rok do isteka tekućeg mandata tijela Matice.
 4. Pravilnik o radu i ustroju Tajništva Matice Malo vijeće donijet će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
 5. Poslovnici, pravilnici i drugi važeći akti tijela Matice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 63.

 1. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Vilim Ribić, predsjednik Matice