Tajništvo Matice na novoj adresi

09.07.2024. u 12:43

Obavještavamo sve naše članove i partnere da je od 01. srpnja 2024. godine Tajništvo Matice na novoj adresi: Ribnička ulica 61, Zagreb. Svi naši kontakti (e-mailovi i brojevi mobitela) ostaju isti, a telefonska linija će nam u najkraćem vremenu biti osposobljena.  

Više...

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2024.

26.04.2024. u 11:11

2024. godine Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu obilježava se pod motom: „Sigurnost i zdravlje na radu u promjenjivoj klimi – sada je vrijeme za djelovanje!“

Više...

Radni odnosi i prava radnika u vrijeme epidemije

16.04.2020. u 13:19

Radna i socijalna prava za vrijeme trajanja epidemije nisu suspendirana. Poslodavci i radnici moraju nastaviti poštovati zakone i druge propise, uključujući i kolektivne ugovore.

Više...

Publikacija „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“

01.04.2020. u 16:18

U knjizi su predstavljeni načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama EU, detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci DZS-a o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća ova dva sektora.

Više...

Publikacija „Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine: Izazovi demografskih promjena i četvrte industrijske revolucije“

01.04.2020. u 16:15

Cilj ove knjige bio je istražiti hoće li i u kojoj mjeri Hrvatska biti sposobna odgovoriti na buduće potrebe za radnom snagom te kako na te buduće potrebe utječu procesi četvrte industrijske revolucije.

Više...

Plaće visokoobrazovanih u javnom sektoru 20 posto niže nego u privatnom.

22.10.2019. u 16:30

U okviru ESF projekta Matice hrvatskih sindikata istražen je odnos plaća u privatnom i javnom sektoru ali tako da se izbjegnu iskrivljenja (koja su omogućavala manipulacije). Teo Matković donosi prve rezultate prema kojima prosječne plaće u značajno obrazovanijem javnom sektoru rastu sporije nego u privatnom sektoru i sporije od rasta […]

Više...

Europski sud za ljudska prava – Svjesno izbjegavanje očitovanja o povredama prava koje imaju financijski impakt na države članice

08.02.2018. u 09:39

Posljednjih godina u Hrvatskoj je vrlo popularno „prijetiti“ odlaskom na Europski sud za ljudska prava pa u medijima često nailazimo na izjave kako nije važno što će reći hrvatski sudovi jer će slučaj ionako završiti u Strasbourgu. Kakav je stvarni utjecaj presuda Europskog suda za ljudska prava na nacionalno zakonodavstvo i sudsku praksu, koje su nadležnosti Suda i kako donosi odluke te koja su nova pravila postupanja uvedena 2017. godine, neka su od pitanja kojima se bavi ovaj članak. Dotiče se i dosadašnjih presuda Europskog suda koje su neposredno ili posredno značajne za sindikate i njihovo djelovanje.

Više...

Negativan utjecaj SOR-a na tržište rada

06.09.2017. u 11:14

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) je mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja je uvedena krajem 2010. godine. Namijenjena je nezaposlenim osobama do 29 godina života koje imaju manje od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali. Glavni cilj ove mjere je omogućiti mladim osobama stjecanje radnog iskustva te usvajanje relevantnih znanja potrebnih za kvalitetnu i ravnopravnu participaciju na tržištu rada. No, ipak SOR kao mjera pokazala je niz manjkavosti, provedbenih problema, nedostataka kvalitetnog praćenja ishoda osposobljavanja te dovela do direktnih poremećaja na tržištu rada.

Više...