Dokumenti

Ovdje ćete pronaći tekstove zakona, uredbi i kolektivnih ugovora, zatim konvencija MOR-a, preporuka UNESCO-a i drugih međunarodnih dokumenata u PDF formatu za preuzimanje i ispis.

Zakoni i propisi

Ustav RH http://www.usud.hr/uploads/Redakcijski%20prociscen%20tekst%20Ustava%20Republike%20Hrvatske,%20Ustavni%20sud%20Republike%20Hrvatske,%2015.%20sijecnja%202014.pdf Zakon o radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1875.html Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2735.html Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_121_2300.html Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnih ispita http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2153.html Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2152.html Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2737.html Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2734.html Zakon o zaštiti na radu Preuzmite PDF Pravilnik o izradi procjene rizika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2154.html Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2155.html Zakon o plaćama u javnim službama – izmijenjen Zakonom o osnovici plaće u javnim službama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_03_27_472.html Zakon o osnovici plaće u javnim službama Preuzmite PDF Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Preuzmite PDF Zakon o državnim službenicima Preuzmite PDF Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html Zakon o minimalnoj plaći http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_39_720.html Uredba o visini minimalne plaće http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2825.html Zakon o porezu na dohotak http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro2 Pravilnik o porezu na dohodak http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro6 Zakon o mirovinskom osiguranju Preuzmite PDF Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Preuzmite PDF Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Preuzmite PDF Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama http://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2017/07/ZRRP-procisceni_tekst_59-17.pdf?831c2f Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Preuzmite PDF Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Preuzmite PDF Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Preuzmite PDF Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Preuzmite PDF Zakon o sestrinstvu Preuzmite PDF Zakon o primaljstvu Preuzmite PDF Zakon o knjižnicama Preuzmite PDF Zakon o javnom okupljanju Preuzmite PDF Zakon o mirenju http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_18_310.html Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/Pravilnik-o-na–inu-izbora-miritelja-i-provo–enju-postupka-mirenja-u-kolektivnim-radnim-sporovima-2.pdf Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća https://www.matica-sindikata.hr/files/2016/01/Pravilnik-o-postupku-izbora-radni–kih-vijeca.pdf Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti https://www.matica-sindikata.hr/files/2016/05/Pravilnik-o-načinu-izbora-arbitra-i-provođenju-postupka-arbitraže-u-postupcima-nadomještanja-suglasnosti_NN-37-2016.pdf  

Kolektivni ugovori


Gospodarsko – socijalno vijeće


Konvencije međunarodne organizacije rada

Br. 3 – Konvencija o radu žena prije i poslije poroda http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_19.html Br.17 – Konvencija o naknadi koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_7.html Br.18 – Konvencija o naknadama koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_8.html Br.19 – Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_97.html Br.29 – Konvencija o prisilnom ili obveznom radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_51.html Br.48 – Konvencija o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_99.html Br.87 – Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_22.html Konvencija o zaštiti plaća – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240 Br.98 – Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_23.html Br.100 – Konvencija o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_24.html Br.102 – Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_10.html Br.103 – Konvencija o zaštiti majčinstva http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_20.html Br.105 – Konvencija o ukinuću prinudnog rada http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1996_10_12_75.html Br.106 – Konvencija o tjednom odmoru u trgovini i uredima http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_23.html Br.111 – Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_52.html Br.116 – Konvencija o djelomičnoj reviziji konvencija http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_25.html Br.122 – Konvencija o politici zapošljavanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_10_11_108.html Konvencija o iznosu minimalne plaće – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO Br.132 – Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_27.html Konvencija o plaćenom dopustu zbog obrazovanja – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312285:NO Konvencija o radnim odnosima (javnih djelatnosti) – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312296:NO Konvencija o kolektivnom pregovaranju – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312299:NO Br.156 – Konvencija o jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu radnika i radnica: radnici s obiteljskim obvezama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_54.html Br.159 – Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_96.html Br.135 – Konvencija o zaštiti predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_53.html Br.138 – Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_24.html Br.155 – Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i o radnom okruženju http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_101.html Br.161 – Konvencija o službama medicine rada https://www.matica-sindikata.hr/files/2015/02/161-Konvencija_o_sluzbi_za_zastitu_zdravlja_na_radu_6-95.pdf

Preporuke


Međunarodni dokumenti