Zahtjev Hrvatskom saboru za izuzimanjem sindikalnih socijalnih pomoći od ovrha

26.11.2020. u 12:33 Novosti

Matica hrvatskih sindikata uputila je Hrvatskom saboru zahtjev kojim traži da se od ovrha izuzmu sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju naročito u prosincu. Zahtjev su prihvatili Klub zastupnika SDP-a i Klub zeleno-lijevog bloka koji su naš amandman za izmjenu Ovršnog zakona uputili u saborsku proceduru.

Zahtjev Matice za dopunom članka 172. Ovršnog zakona na način da se na popis primanja izuzetih od ovrhe dodaju i sindikalne socijalne pomoći pročitajte u nastavku:

Zagreb, 24. studenoga 2020.

 HRVATSKI SABOR

KLUBOVIMA ZASTUPNIKA

NEZAVISNIM ZASTUPNICIMA

           

PREDMET:   Izuzimanje sindikalnih socijalnih pomoći od ovrhe – zamolba za hitno

         postupanje i prijedlog amandmana

Poštovani,

Vlada RH je u zakonodavnu proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, s konačnim prijedlogom zakona, a vezano za koji je dana 23. studenoga 2020. prihvaćena primjena hitnog postupka.

U odnosu na važeći Ovršni zakon, Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (čl. 17.) predlaže se dopuna važećeg članka 172. Ovršnog zakona na način da se povećava broj primanja koja su izuzeta od ovrhe, kao što su: prigodne nagrade  (božićnica, uskrsnica, regres), novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane  radnika, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne  smatraju  oporezivim  primicima, novčana naknada  žrtvama  kaznenih djela, sredstva uplaćena namjenski dodjelom   bespovratnih   sredstava   odnosno   potpore   ili   financijskih instrumenata  u  svrhu  provedbe  projekata,  koji  se  financiraju  iz  nacionalnih  sredstava  i/ili proračuna  Europske  unije i  sredstva  na  računu  predstavnika  nacionalnih  manjina  koja  se koriste za ostvarivanje manjinskih prava.

U predmetni Prijedlog Zakona nije ušla dopuna članka 172. Ovršnog zakona kojom se od ovrhe izuzimaju sindikalne socijalne pomoći, a koji prijedlog je, upravo na inicijativu Matice hrvatskih sindikata, bio ugrađen u zadnji Nacrt konačnog prijedloga Ovršnog zakona koji su reprezentativne sindikalne središnjice dobile na očitovanje u studenome 2019. godine. Zajedno s ostalim reprezentativnim sindikalnim središnjicama i Hrvatskom udrugom poslodavaca, tijekom 2018. i 2019. godine Matica hrvatskih sindikata sudjelovala je u radu Radne skupine za izradu novog Ovršnog zakona, rezultat čijeg rada je bio upravo Nacrt konačnog prijedloga Ovršnog zakona iz studenoga prošle godine, u čijem tekstu su i sindikalne socijalne pomoći bile ugrađene kao primanja koja su izuzeta od ovrhe. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, s konačnim prijedlogom zakona, koji je trenutno u hitnoj proceduri Hrvatskoga sabora, nikada nije dostavljen socijalnim partnerima na mišljenje niti je bio raspravljen na sastancima spomenute Radne skupine.  

Stoga Vas želimo informirati o potrebi i važnosti izuzimanja sindikalnih socijalnih pomoći od ovrhe te vas zamoliti da taj prijedlog iznesete i podržite u raspravi u Hrvatskome saboru.

Naime, iako su sindikalne socijalne pomoći jedna vrsta socijalne potpore, Ovršni zakon ih izrijekom ne prepoznaje kao primanje izuzeto od ovrhe. Obzirom na svrhu isplate sindikalne socijalne pomoći, smatramo da bi i za tu vrstu primanja trebala biti omogućena isplata na zaštićeni račun. Sindikalne socijalne pomoći su davanja koja sindikat svome članu isplaćuje iz sredstava sindikalne članarine. Svrha i cilj isplaćivanja sindikalne socijalne pomoći je olakšavanje teške materijalne i socijalne situacije u kojoj se član našao, odnosno pomoć članovima sindikata u teškim situacijama. Pomoći se odobravaju pod posebnim uvjetima koji su određeni pravilima pojedinog sindikata. Budući da Ovršni zakon primanje po osnovi sindikalne socijalne pomoći ne prepoznaje kao primanje izuzeto od ovrhe, radnik kojemu je pomoć isplaćena doveden je u apsurdnu situaciju u kojoj mu se sindikalna socijalna pomoć isplaćuje zbog činjenice da je primjerice u blokadi i nema dovoljno sredstava za život, a zatim tu pomoć ne dobiva zbog ovrhe. Upravo zato smatramo da bi se i isplata sindikalne socijalne pomoći trebala vršiti na zaštićeni račun jer će tako pomoć biti iskorištena upravo za svrhu zbog koje ju je sindikat i odobrio. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak, na sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju članovima sindikata iz sredstava sindikalne članarine ne plaća se porez na dohodak, pri čemu se socijalnim pomoćima osobito smatraju pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, svladavanje i ublažavanje teškoća u svezi s bolešću ili smrću člana obitelji te druge pomoći za socijalne namjene i druge socijalne namjene. Dakle, u kontekstu poreznog tretmana, zakonodavac prepoznaje socijalni karakter sindikalne socijalne pomoći.

Slijedom navedenog, predlažemo dopunu članka 172. Ovršnog zakona na način da se na popis primanja izuzetih od ovrhe dodaju i sindikalne socijalne pomoći.

U nastavku dajemo i prijedlog amandmana na članak 12. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona:

U članku 172. iza točke 14. dodaju se točke 15.,16.,17.,18. i 19. koje glase:

„15. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima

  1. sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore
  2. novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom
  3. sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe osim ovrhe u svezi obavljanja djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava
  4. sindikalne socijalne pomoći.“.

Dosadašnja točka 15. postaje točka 20.

U nadi da ćete prepoznati važnost i nužnost našeg prijedloga te nam pomoći da ga ugradimo u Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

U ime Matice hrvatskih sindikata:

Mirela Bojić, glavna tajnica, v.r.

 


Tagovi | amandman | Hrvatski sabor | ovršni zakon | sindikalne socijalne pomoći