Publikacija „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“

U knjizi su predstavljeni načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama EU, detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci DZS-a o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća ova dva sektora.

01.04.2020. u 16:18

Matica hrvatskih sindikata izdala je dvije publikacije u okviru EU projekta

Kroz EU projekt „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ provedeni su istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage s potrebama tržišta rada, a rezultate istraživanja čitajte online u našim publikacijama.

31.03.2020. u 14:00