Hrvatska ratificirala konvenciju MOR-a br. 144. o tripartitnim konzultacijama

10.01.2020. u 14:20 Novosti

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine usvojio Zakon o potvrđivanju Konvencije br. 144 o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda. Konvencija br. 144 Međunarodne organizacije rada (MOR) iz 1976. godine jedna je od četiri tzv. upravljačke konvencije i spada među najvažnije konvencije te tripartitne organizacije. Hrvatska je do sada, uz Maltu i Luksemburg, bila jedina država članica EU koja je nije ratificirala, unatoč višekratnim zahtjevima sindikalnih središnjica.

U ožujku 2018. godine u Zagrebu je, na inicijativu sindikalnih središnjica i Ureda za radničke aktivnosti Međunarodne organizacije rada (ACTRAV ILO) u suradnji s Međunarodnim centrom za osposobljavanje MOR-a, održana nacionalna tripartitna rasprava u okviru kampanje za promociju ratifikacije Konvencije br. 144. Nacionalnoj tripartitnoj raspravi prethodila je radionica za predstavnike sindikalnih središnjica, na kojoj se detaljno analizirala Konvencija br. 144 i Preporuka br. 152, načini i mogućnosti unapređenja nacionalnog tripartitnog dijaloga te same suradnje s MOR-om i ACTRAV-om. Sudionici nacionalne tripartitne rasprave – predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Matice hrvatskih sindikata, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske udruge radničkih sindikata i Hrvatske udruge poslodavaca – usvojili su Zaključke u kojima se izražava suglasnost kako je potrebno što prije pristupiti ratifikaciji Konvencije br. 144, a kako bi se proces ratifikacije mogao dovršiti do stote obljetnice postojanja Međunarodne organizacije rada u lipnju 2019. godine. Rezultat rasprave bila je i postignuta suglasnost oko potrebe da se što prije osnuje Povjerenstvo GSV-a koje će se baviti aktivnostima MOR-a. Usvojeni zaključci dostavljeni su GSV-u na daljnje postupanje.

Gospodarsko-socijalno vijeće je na 220. sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine, raspravljalo o provedenoj nacionalnoj raspravi o ratifikaciji i primjeni Konvencije br. 144  i donijelo Odluku o osnivanju Povjerenstva, kao stalnog tripartitnog stručnog tijela, koje će se baviti aktivnostima Međunarodne organizacije rada te Zaključak da će Vlada Republike Hrvatske pokrenuti postupak ratifikacije Konvencije br. 144 i prijedlog da se Konvencija ratificira do 1. lipnja 2019. godine.

Radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona kojim će se potvrditi Konvencija br. 144. osnovana je u travnju 2019. godine, a u njenom radu sudjelovali su predstavnici svih sindikalnih središnjica i Hrvatske udruge poslodavaca. Iako je radna skupina vrlo brzo završila s radom, Konvencija je ratificirana tek krajem listopada 2019. godine i na snagu je stupila u siječnju 2020. godine.

Svrha Konvencije br. 144 je promicanje tripartizma i socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini, kroz osiguravanje uključenosti organizacija poslodavaca i radnika u svakoj fazi aktivnosti MOR-a povezanih sa standardima. U mnogim zemljama upravo temeljem ove Konvencije osnažen je i pokrenut socijalni dijalog na nacionalnoj razini o nizu pitanja. Konvencijom se predviđaju učinkovite konzultacije između Vlade i organizacija poslodavaca i radnika o nizu aktivnosti vezanih za utvrđivanje međunarodnih radnih standarda, a ratificiranje iste ima za posljedicu informiranije i reprezentativnije odluke, veće preuzimanje odgovornosti za odluke. Konvencija predviđa konzultacije o aktivnostima vezanima za utvrđivanje međunarodnih radnih standarda, ali i značajno pridonosi donošenju boljih, informiranih i uključivih odluka, promiče kulturu tripartizma i socijalnog dijaloga, jača međusobno povjerenje i socijalni dijalog o širim ekonomskim i socijalnim pitanjima od važnosti za održivi razvoj, promiče dobro ekonomsko i socijalno upravljanje i bolju provedbu ostalih konvencija i preporuka te pokazuje predanost temeljnim vrijednostima MOR-a.

Primjena Konvencije br. 144 ne implicira visoke financijske troškove. Fleksibilna je pa izbor postupaka konzultacija kao i teme prepušta državama. Utvrđuje pet pitanja o kojima se konzultacije svakako trebaju voditi:

  • točke na dnevnom redu konferencije MOR-a,
  • podnošenje novousvojenih konvencija i preporuka MOR-a nacionalnim vlastima kako bi mogle razmotriti njihovu ratifikaciju ili implementaciju,
  • ponovno ispitivanje neratificiranih konvencija i preporuka radi promicanja njihove ratifikacije i primjene,
  • izvješća MOR-a o ratificiranim konvencijama
  • prijedlozi za otkazivanje ratificiranih konvencija.

Sukladno Konvenciji, konzultacije trebaju biti učinkovite i smislene jer one znače više od samog pružanja informacija. Konzultacije se trebaju odvijati s reprezentativnim organizacijama s tim da organizacije poslodavaca i radnika moraju biti zastupljene na ravnopravnoj osnovi. Postupak konzultacija za cilj može imati postizanje konsenzusa i sva se gledišta moraju uzeti u obzir no Vlada RH donosi odluku u slučaju ako konsenzus nije postignut.


Tagovi | Jačanje socijalnog dijaloga | Konvencija br.144 | Međunarodna organizacija rada