Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

19.02.2015. u 11:45

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_104_2352.html