Temeljni kolektivni ugovor za javne službe – analiza parafiranog teksta

29.11.2017. u 16:43 Novosti

Na pregovaračkom sastanku održanom 27. studenog parafiran je konačan tekst novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (TKU).

Ugovor će stupiti na snagu ukoliko ga potpišu reprezentativni sindikati javnih službi koji okupljaju više od 50 posto ukupno sindikalno organiziranih članova sindikata javnih službi iz najmanje 3 različite službe , a sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.

Trajanje ugovora i prijelazno razdoblje

 • Trajanje ugovora definirano je na četiri godine, od 1. prosinca 2017. do 30. studenog 2021.
 • U dogovoru sa sindikatima, Vlada RH će Zaključkom osigurati primjenu dosadašnje razine prava za studeni 2017. godine

Pregled najbitnijih ugovorenih materijalnih prava

 • Osnovica plaće
  • Ugovorena je osnovica plaće u visini od 5.421,54 kn te primjenom od 1. studenog 2017. godine.

 KOMENTAR:

Ovdje je riječ prvenstveno o usklađivanju osnovice s onom za državne službenike i namještenike, tj. o trećem uvećanju od 2 posto u 2017. godini (2+2+2) čime se osnovica za plaće nominalno vraća na ugovorenu razinu iz 2009. godine, prije početka ekonomske krize. Podsjećamo, Sporazum o osnovici iz 2009. godine propisao je da se to treba dogoditi nakon što BDP poraste 2% uzastopno u dva kvartala. Međutim, Vlada to nije napravila nakon dva kvartala već tek sada nakon pune dvije godine. Zato smo na sudu.

Osnovica nije povećana više od onoga što bismo i bez te odredbe u ovom TKU-u dobili budući da već postoji ugovor državnih službenika, a Vlada ne može propisati različite osnovice u državnim i u javnim službama. Sindikati su u pregovore ušli sa zahtjevom od 15,2% rasta osnovice, jer su toliko plaće u javnim službama zaostale za plaćama u privredi u ovih 8 godina, od početka krize.

Međutim, za iduću 2018. godinu osnovica je zapravo zamrznuta, što smatramo skandaloznim. Svi naši napori da uvjerimo Vladu RH zašto je nužno povećati plaće razbijali su se o odgovor da novaca nema. Novaca ima, ali ne za nas, jer se kupuju eskadrile, povećavaju braniteljska prava i smanjuje javni dug. U vrijeme kada sve zemlje u EU povećavaju plaće, kada to čak predlaže i Europska centralna banka, Vlada RH bavi se deficitom, a sve s ciljem uvođenja eura. To je pogubna politika koja doprinosi iseljavanju i ekonomskoj depresiji u zemlji, ali o tome više drugi put.

Ipak smo uspjeli dogovoriti da će se o visini osnovice pregovarati svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike, što je jedna pozitivna promjena, a što znači da su već sada za svibanj zakazani pregovori o osnovici za 2019. godinu, s time da sindikati inzistiraju da se istovremeno pregovara o povećanju osnovice i za drugu polovicu 2018. godine.

Do svibnja iduće godine sindikati planiraju pripremiti članove sindikata na pritisak. Nezadovoljstvo s pitanjem osnovice ne treba povezivati s prihvaćanjem TKU-a jer su to odvojene stvari i do sada su bile odvojene. Sam je ugovor članovima Sindikata potreban.

 • Prijevoz

KOMENTAR: Odredbe o prijevozu su poboljšane i pri tome je najveći napredak učinjen u odnosu na visinu naknade u slučaju nepostojanja organiziranog javnog prijevoza sa 75 lipa na 1 kunu po kilometru. Naravno da ni sada nije ugovoreno optimalno rješenje jer bi, sukladno procjenama prometnih stručnjaka, navedena naknada morala iznositi najmanje 1,34 kuna po prijeđenom kilometru da bi pokrivala minimalne stvarne troškove korištenja osobnog automobila za dolazak na posao i povratak s posla. Također, još uvijek nije ugovorena naknada troškova cestarine koja je često zaposlenicima iznimno opterećenje. Troškovi naknade za prijevoz pratit će se godinu dana i nakon toga otvoriti pregovori o eventualnim izmjenama i dopunama. U nastavku navodimo glavne odrednice odredbi o prijevozu:

 • ako ne postoji organizirani javni prijevoz, zaposlenicima koji putuju osobnim automobilom umjesto naknade od 0,75 kn/km isplaćuje se naknada od 1kn/km, uključujući i troškove mostarine i tunelarine, ali ne i cestarine.
 • ako postoji organiziran prijevoz, zaposlenik za udaljenost veću od 2 km ima pravo na naknadu troška karte javnog prijevoza.
 • zaposlenik koji ne želi koristiti takav organiziran javni prijevoz koji mu je na raspolaganju ima pravo na naknadu troškova prijevoza, koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte
 • o pravu na naknadu troškova prijevoza za udaljenost iznad 100 km odlučuje nadležni ministar posebnom odlukom, a ukoliko nadležni ministar ne donese odluku u roku od 90 dana od dana dostave zahtijeva, pravo na naknadu se ostvaruje na način i u visini kao i do 100 km udaljenosti. Ovime je djelomično otklonjena penalizacija osoba koje do posla prevaljuju velike udaljenosti.
 • organizirani prijevoz je definiran kao prijevoz koji omogućava redoviti dolazak na posao i odlazak s posla (što podrazumijeva svakodnevni vozni red u dolasku i odlasku unutar 45 minuta od početka odnosno završetka radnog vremena, te čekanje pri eventualnom presjedanju do 30 minuta)
 • zaposlenici stariji od 61. godine, zaposlenici koji imaju tjelesno oštećenje a koje je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela ostvaruju pravo na troškove prijevoza za udaljenost manju od 2 km.
 • Božićnica i regres
  • božićnica i regres redovito će se isplaćivati za vrijeme važenja kolektivnog ugovora
  • o konkretnom iznosu će se pregovarati svake godine, ali ukoliko do dogovora ne dođe zajamčen je zadnji prethodno isplaćeni iznos (1.250 kn).
  • u 2017. godini božićnica će biti isplaćena u visini od 1.250,00 kuna

KOMENTAR: Vladina strana inzistirala je da se božićnica i regres u iznosu od 1.250  kuna ugovore samo za iduću godinu, a za dalje ne, jer namjeravaju raditi novi zakon o plaćama prema kojemu su htjeli božićnicu unijeti u iznos plaće. Sindikati su se tome oštro suprotstavljali i Vlada je na koncu popustila.

 • Prosvjetni dodatak
  • zadržan i potvrđen u iznosu od 13,7 %, sukladno Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti iz 2006. godine.
 • Jubilarna nagrada
  • isplatit će se u iznosu od 1.800 do 9.000 kn za neprekinuti staž od 5 do 45 godina
 • Otpremnina
  • osigurana u iznosu od tri proračunske osnovice (9.978 kn)
  • zadržano je pravo zaposlenika s 30 godina i više staža u obrazovanju na povlaštenu otpremninu
 • Naknada plaće za bolovanje
  • osigurana u iznosu 85 posto prosjeka plaće zaposlenika u zadnja 3 mjeseca, odnosno 100 posto prosjeka plaće zaposlenika u zadnja 3 mjeseca ako je privremena nesposobnost za rad nastala zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Pomoć za bolovanje duže od 90 dana, invalidnost radnika, supružnika i malodobnog djeteta
  • u iznosu od jedne proračunske osnovice (3.326 kn)
 • Pokriće troškova liječenja, nabave medicinskih pomagala ili lijekova
  • do najviše jedne proračunske osnovice (3.326 kn)
 • Pomoć za rođenje djeteta
  • 50 posto proračunske osnovice (1.663 kn)
 • Dar za djecu
  • osiguran u iznosu od 500 kn za svako dijete
  • pravo je prošireno i na posvojitelje i skrbnike
 • Sistematski pregledi
  • do 50 godina starosti svake 3 godine, od 50 godina svake 2 godine, u iznosu od 500 kn
  • specifikacija zdravstvenih pregleda koji se obavljaju nalazi se u prilogu TKU-a
 • Dnevnica
  • osigurana u iznosu od 170 kn

Što nismo uspjeli ugovoriti i što smo sve tražili

Reprezentativni sindikati javnih službi su u pregovore ušli s nizom zahtjeva materijalne i nematerijalne prirode kojima su željeli poboljšati i unaprijediti uvjete rada svojih članova. Tako su sindikati u pregovorima isticali zahtjeve za uređenjem načina rada povjerenstva za tumačenje TKU-a, zahtjeve za uređenjem obračuna naknade plaće za vrijeme bolovanja i godišnjih odmora,  zahtjeve za uređenjem instituta javnog natječaja na način da isti bude transparentan i zaista osigurava jednaku dostupnost javnih službi svim građanima, zatim uređenje radnog vremena zaposlenika, preciziranje dospijeća pojedinih materijalnih prava, uređenje pitanja službenog puta i drugo. Inzistirali smo i na smanjenju donje granice od 2 kilometra ispod koje zaposlenici ne ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza kao i na visini te naknade u razini stvarnih troškova prijevoza koji često idu na teret samih zaposlenika. U nastavku navodimo i 4 ključna interesa naših zaposlenika koji bi u budućnosti morali pronaći svoje mjesto kolektivnim ugovorima.

 • Dodatno povećanje osnovice
 • Povoljnija naknada prijevoza
  • unatoč inzistiranjima i priloženim projekcijama prometnih stručnjaka, nismo uspjeli ugovoriti ciljanu naknadu za korištenje osobnog automobila u iznosu od minimalno 1,34 kn/km
  • novu priliku za korekciju naknade imat ćemo za godinu dana, nakon revizije učinaka dogovorenog modela
  • zaposlenicima se ne plaća cestarina
 • Vraćanje dodatka od 4, 8 i 10 posto za vjernost službi
  • iako su s državnim službama ugovorili u Kolektivnom ugovoru ovaj dodatak, koji smo svi imali, a koji su protupravno ukinuli Milanović i Mrsić, Vlada RH nije htjela pregovarati o njegovom uvrštenju u Temeljni kolektivni ugovor
  • sindikati javnih službi će pokušati ovaj dodatak vratiti pojedinačno kroz pregovore za granski kolektivni ugovor, jer se tamo i nalazio.
 • Uvećanje plaće za poslijediplomski specijalistički studij (univ. spec.)

  • i ovo će se pravo pokušati ugovoriti kroz granski kolektivni ugovor

ZAKLJUČNO:

Vlada RH jedva da je povećala pokoje pravo (prijevoz). Zaprepašćujuće je da u uvjetima ekonomskog rasta Vlada RH vodi i dalje restriktivnu politiku plaća i materijalnih prava. Vojno-braniteljski lobi i nepotrebno srljanje u euro, imaju dominantnu ulogu u politici Vlade RH. Zato nema novaca. Nema novaca za nas. Kao što vidite za druge ima. Sindikalni čelnici su pregovorima dosegli granicu mogućeg. Za više su potrebni pritisci radnih ljudi. Podržite sindikalne aktivnosti u narednom razdoblju. 


Tagovi | analiza | Temeljni kolektivni ugovor