Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

19.02.2015. u 09:44

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1875.html