Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

19.02.2015. u 11:30

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1997_10_18_120.html